[an error occurred while processing the directive]

霸王大陆 =>>防具装备=>>月精灵召唤师


图片
名字
等级要求
类型
防御力
属性数量
凹槽数
购买价
出售价
初级者之服装
2
防具
4
2~4
1~4
30
30
初级者之手套
2
防具
1
1~2
1~2
13
10
初级者之裙子
2
防具
1
1~3
1~3
15
10
初级者之鞋
2
防具
1
1~2
1~2
13
10
复活服装
7
防具
8
3~5
2~4
怪物掉落
60
复活手套
7
防具
3
1~3
2
怪物掉落
20
复活裙子
7
防具
3
2~4
2~3
怪物掉落
20
复活之鞋
7
防具
3
1~3
2
怪物掉落
20
精密服装
12
防具
7
2~4
1~4
1680
210
精密手套
12
防具
2
1~2
1~2
320
40
精密裙子
12
防具
2
1~3
1~3
640
80
精密之鞋
12
防具
2
1~2
1~2
320
40
炎之服装
15
防具
10
3~5
2~4
怪物掉落
420
炎之手套
15
防具
4
1~3
2
怪物掉落
80
炎之裙子
15
防具
5
2~4
2~3
怪物掉落
160
炎之鞋
15
防具
4
1~3
2
怪物掉落
80
愿望之光服装
15
防具
12
3~5
3~4
怪物掉落
630
愿望之光手套
15
防具
6
1~3
2
怪物掉落
120
愿望之光裙子
15
防具
7
2~4
2~3
怪物掉落
240
愿望之光鞋
15
防具
6
1~3
2
怪物掉落
120
华丽服装
21
防具
9
2~4
1~4
4400
550
华丽手套
21
防具
3
1~2
1~2
880
110
华丽裙子
21
防具
4
1~3
1~3
1760
220
华丽鞋
21
防具
3
1~2
1~2
880
110
舞剧服装
26
防具
13
3~5
2~4
怪物掉落
1100
舞剧手套
26
防具
5
1~3
2
怪物掉落
220
舞剧裙子
26
防具
6
2~4
2~3
怪物掉落
440
舞剧鞋
26
防具
5
1~3
2
怪物掉落
220
领主服装
26
防具
15
3~5
3~4
怪物掉落
1650
领主手套
26
防具
7
1~3
2
怪物掉落
330
领主裙子
26
防具
86
2~4
2~3
怪物掉落
660
领主鞋
26
防具
7
1~3
2
怪物掉落
330
银白头环
30
防具
1
1~2
-
3040
380
银白服
30
防具
12
2~4
1~4
15120
1890
银白手套
30
防具
4
1~2
1~2
3040
380
银白裙子
30
防具
5
1~3
1~3
6080
760
银白鞋
30
防具
4
1~2
1~2
3040
380
闪光头环
35
防具
2
1~2
-
怪物掉落
760
闪光服
35
防具
16
3~5
2~4
怪物掉落
3780
闪光手套
35
防具
6
1~3
2
怪物掉落
760
闪光裙子
35
防具
7
2~4
2~3
怪物掉落
1520
闪光鞋
35
防具
6
1~3
2
怪物掉落
760
特瓦莱特头环
35
防具
3
1~2
-
怪物掉落
1140
特瓦莱特服
35
防具
18
3~5
3~4
怪物掉落
5670
特瓦莱特手套
35
防具
8
1~3
2
怪物掉落
1140
特瓦莱特裙子
35
防具
9
2~4
2~3
怪物掉落
2280
特瓦莱特鞋
35
防具
8
1~3
3
怪物掉落
1140
自然之力头环
39
防具
2
1~2
-
9120
1140
自然之力服
39
防具
14
2~4
1~4
45600
5700
自然之力手套
39
防具
5
1~2
1~2
9120
1140
自然之力裙子
39
防具
7
1~3
1~3
18240
2280
自然之力鞋
39
防具
5
1~2
1~2
9120
1140
贤者头环
44
防具
3
1~2
-
怪物掉落
2280
贤者服
44
防具
18
3~5
2~4
怪物掉落
11400
贤者手套
44
防具
7
1~3
2
怪物掉落
2280
贤者裙子
44
防具
9
2~4
2~3
怪物掉落
4560
贤者鞋
44
防具
7
1~3
2
怪物掉落
2280
魔光头环
44
防具
4
1~2
-
怪物掉落
3420
磨光服装
44
防具
20
3~5
3~4
怪物掉落
17100
魔光手套
44
防具
9
1~3
2
怪物掉落
3420
魔光裙子
44
防具
11
2~4
2~3
怪物掉落
6840
魔光鞋子
44
防具
9
1~3
2
怪物掉落
3420

[an error occurred while processing the directive]